PAST PRESIDENTS

                             
             
MAHARANI CHIMNABHAI GAEKWAD 1927   JOHAN BEGUM OF BHOPAL 1928   DOWAGER RANI of MANDI 1929   SAROJINI NAIDU 1930   Dr. MUTHULAKSHMI REDDY 1931   SARLA RAY 1932   LADY VIDYAGAURI NEELKANTH 1933   LADY ABDUL QUADIR 1934
                             
             
HILLA RUSTOMJI FARIDOONJI 1935   MAHARANI SETU PARVATHIBAI 1936   MARGARET E. COUSINS 1937   AMRIT KAUR 1938   RANI LAKSHMIBAI RAJWADE 1939   SHAREEFAH HAMID ALI 1940-41   RAMESHWARI NEHRU 1942   VIJAYALAKSHMI PANDIT 1943
                             
             
KAMLADEVI CHATTOPADYAY 1944-45   HANSA MEHTA 1946   DHANWANTI RAMA RAU 1947   ANASUYABAI KALE 1948   URMILA MEHTA 1949-50   HANNA SEN 1951-52   RENUKA RAY 1953-54   LAKSHMI N. MENON 1955-58
                             
             
RAKSHA SARAN 1959-60   MITHAN J. LAM 1961-62   MASUMA BEGUM 1963-64   M.S.H.JHABWALA 1965-68   B. TARABAI 1969-70   LAKSHMI RAGURAMAIAH 1971-79   SAROJINI VARADAPPAN 1981-85   ASHOKA GUPTA 1986-90
                             
                 
SHOBHANA RANADE 1991-95   KUNTI PAUL 1996-98   KALAVATI TRIPATHI 1999-2001   APARNA BASU 2002-2004   MANORMA BAWA 2005-2007   GOMATHI NAIR 2008-2010   BINA JAIN
2011-2013
  MRS. VEENA KOHLI 2014-2016